SATANİZM
Günümüzde Satanist akımlar başlıca üç grupta incelenebilir: Ruhsal Satanizm, Laveyan Satanizm ve Teistik Satanizm. Bunun dışında Antik Mısır tanrılarından Set'e atfen oluşturulmuş Setianizm'de zaman zaman Satanizm'e dahil edilse de Set Tapınağı din adamları bu iddiaları reddeder.

Modern Satanizm, Şeytan'ı kutsal bir varlık olarak yücelten ve bazı mezheplerinde ona tapmayı emreden öğreti. Bazı mezheplerinde ise Tanrı'nın ya da Şeytan'ın varlığına inanılmaz ancak Şeytani değerler yüceltilir.

Ancak aslına bakıldığında hiçbirinin doğruluğunu kabul etmeyen Ruhsal Satanizm cemiyetleri gerçekte bir merkezi enerji vardır ve bu enerjininde koruyucuları, yardımcıları ve taşıyıcıları vardır. Ruhsal Satanizm tapınmayı değil ruhsal gelişimi öğretir. Böylece insanlığın evrende bulunan Öz olan enerjinin varlığını bilmeleri ve bu enerji ile ruhsal gelişimlerini sağlamalarını öğretir.

Ruhsal Satanizm, insanlığın ruhsal gelişimi için gizli kalmakta olan ilimler ve bilimlerin öğretildiği bir öğreti topluluğudur. Ruhsal Satanizm ile insanlığın evrenin merkezindeki enerji ile gelişmesi sağlanmıştır. Bu enerjiye ulaşmaları için birçok insan deneyimleri ile enerjiyi çağırmayı ve böylece enerjileri çağrımakta kullanılan teknikleri ortaya çıkarmış oldular. İnsanlık böylece evrenin Öz olan enerjisine ulaşmak için diğer enerji noktalarını kullanmaları sağlanmıştır. Ruhsal Satanizm cemiyetleri, aralarında değişiklikler gösterenler olsa dahi, birçoğu tamamen ruhsal gelişimi desteklemiş ve böylece hiçbir şekilde ritüellerinde kanlı, seks içerikli vb. bedensel olan içerikler kullanmamışlardır. Bunlara örnek olarak Ruhsal Satanizm destekleyicilerinden Psss asla ruhsal öğretilerin dışarısına çıkmamış ve cemiyetin içerisinde ruhsal ritüellerden başka ritüellere yer vermeyerek, insanlığın ruhsal olarak güçlenmelerini sağlamışlardır.

Psss ve beraberinde daha gizli olan birçok cemiyet bu olanların farkındadır ve bu olanlara karşı çıkmasalar bile bu olanlara karşı çıkan insanları aralarına alarak bu insanlara ruhsal gelişim başta olmak üzere, bilgi ve enerjiyi sağlayarak öğretiyorlardır. İnsanlık bulunduğu karanlık çağ nedeni ile dinler ile oldukça kolay bir şekilde uyutuluyorlar. Ancak ortaya çıkan düşünceler, araştırmalar ve en önemlisi bilim insanların bu dinlere olan sahte ihtiyaçlarını ortadan kaldırıyorlar. Bununla beraber ise bu dinlere olan ihtiyaçlarını yitiren insanlara sahip çıkılıyor.

 

Ruhsal Satanizm Tarihçe 

Ruhsal Satanizm Günümüze en yakın geçmişi olarak baktığımızda Pagan inançlarına dayanmaktadır. Ritüellerde kullanılan semboller sözler oldukça çok benzerlik göstermesine rağmen isimlerinin değişik olmasının sebebi bulunduğumuz gezegende insanlık kelimelerin değiştirilmesini her zaman sevmiştirlerdir ve özellikle kötülemeyi… Günümüzde Paganlar ile Ruhsal Satanistler ne kadarda birbirleri ile birlik içerisinde olmasalarda aslında bakıldığında Pagan inançlarıda Antik Mısır ve daha da öncesi olan Maya ve Mu Kıtası sakinlerinden gelmiştir ve aynı şekilde Ruhsal Satanizm inançlarıda aynı şekilde eski uygarlıklardan günümüze gelmiştir. Ancak eski uygarlıklarda kullanılan sembolik ritüeller günümüze uyarlanarak daha sadeleşmiş ve daha uygunlaştırılmıştır. Böylece Ruhsal Satanizm üyeleri ile Pagan üyelerinin inançları birçok dininde kökeni olan Mu uygarlıkları, Antik Mısır uygarlıkları, Maya uygarlıkları ve Atlantis uygarlıklarından gelmiştir. Böylelikle ortada sadece bazı sapkınlıklar ve değişimleri olmuştur ve böylece insanlığa iyi-kötü duygular aşılanmış ve Öz’den uzaklaştırılmıştır.

 

Laveyan Satanizm [

 

LaVey'in, Şeytani İncil isimli kitabının arka kapağındaki fotoğrafı

Satanist akımlar içerisinde kilisesi, yazılı törenleri, bayram günleri, din adamları olan ve organize bir din sayılan tek akım Laveyan Satanizmdir. Laveyan Satanizm Hıristiyanlığa tepki olarak gelişmiştir. Şeytani İncil, Şeytan Kilisesi, ters haç gibi önemli Lavey öğretisinde rastlanan kavram ve ritüellerin Hıristiyanlıkta doğrudan karşıtları vardır. LaVey, taraftarları tarafından "Kara Papa" olarak anılır. Bunlara dayanarak, LaVey'in Satanizminin Hıristiyanlık kökenli bir din/akım olduğu söylenebilir. LaVeyan Satanizm Hristiyanlıktan doğmakla birlikte diğer Satanist akımların İbrahimi dinlere olan karşıtlığını paylaşır. Sosyal Darwinizm, objektivizm, ateizm, hedonizm ile önemli ölçüde benzerlikler gösterir. LaVey'in görüşleri diğer Satanistler arasında etkili olsa da tartışmalıdır.

 

Modern Satanizm(Lavey Satanizm) Tarihçe ]

Gençliğinde kilisede org çalan ve bunun haricinde karnavallarda ve sirklerde çalışan Anton Szandor LaVey, pazar ayinlerine katılan kişilerin kilise haricindeki yaşantılarını gözlemleme fırsatı buldu. Kendi iddiasına göre, bu kimselerin birçoğunda karşılaştığı ikiyüzlülük, felsefesinin şekillenmesinde önemli rol almıştır. 1966'da Anton Szandor LaVey, Kaliforniya, ABD'de Şeytan Kilisesi (Church of Satan)'ni kurdu. Hıristiyanlığa karşı çıkan ve önce Magic Circle (Büyülü Halka) diye bir grup oluşturan LaVey, içinde dokuz Şeytani ilkenin yer aldığı Şeytani İncil'i yazdı. Ona göre satanizmdeki temel hususlar, belli bir dine ve dinî ekole ait olmama ve insanın fizikî veya zihnî yapısından zevk almadır. Şeytan, insanın bir tür hayvan olduğu düşüncesini ve dinlerin günah dediği şeyi temsil eder. Dolayısıyla Laveyan Satanizm, dinî ve ahlâkî her şeye karşı çıkma ve bunların tersini yapma esasına dayanır.

 

Şeytani İncil isimli kitabın orijinal dilde (İngilizce) baskısının kapağı

LaVey ve LaVeyci Satanizm, diğer Satanist inançların aksine Şeytan'a da, tanrıya da inanmaz. İnsanın temelde bir hayvan olduğunu savunur ve içgüdülerimizi serbestçe yaşamamızı engelleyen toplumsal yapılarak karşı çıkar. LaVey, şeytanın kırmızı kıyafetli, boynuzlu, kuyruklu, çatallı bir adam olmadığını, insanoğlunun yavaş yavaş anlamaya başladığı doğadaki karanlık güçlerin bir bütünü olduğunu önemle vurgular.[1] Zaman zaman taktığı siyah kapşonunu ve boynuzlarını ise şu şekilde izah etmiştir:

İnsanların sembollere ve ritüellere ihtiyacı vardır, tıpkı beyzbol oyununda, kilise törenlerinde, savaşlarda olduğu gibi. Bunlar insanların dışa vuramadığı hatta bazen farkında bile olmadığı duygularının ortaya çıkmasını sağlayan araçlardır.[1]

Laveyanlar, tanrıya, daha doğrusu insanın üstünde, bir başka ifade ile, onun zevk alan hayvanî yanı dışındaki bir varlık boyutuna, meleklere, Cennet ve Cehennem'e, kutsal kitaplara, ruhlara, hattâ Şeytan'a bile inanmazlar. Onlar için var olan, sadece maddî ve reel olandır. Onlar, Şeytan'ı din düşmanlığının, insanın dilediği gibi yaşamasının, insanın içinde uyarılmakla ortaya çıkan gücün sembolü olarak görür ve benimserler. Davranışlarıyla ilgili olarak kendisine hesap verilmesi gereken herhangi bir merci kabûl etmezler ve asla bir üst değer tanımazlar. Laveyci Satanizm, maneviyata ve manevî bir üst otoriteye inanmayı ve bu inanca göre insanın kendisini terbiye ve disipline etmesini, bu inanç istikametinde benimsediği ahlâkî düsturlara uyma niyet ve gayretini, insanın kendisinden uzaklaşması, pasifleşmesi ve kendi kendisine yalan söylemesi olarak görür. Dolayısıyla insan, kendisine yalan söylemeden, kendisine karşı iki yüzlü davranmadan kendisini keşfetmeli, keşfetmeli ve bir hayvan olduğunu duymalıdır.

 
LaVey'in imzası

Şeytan Kilisesi'nin yayınlarında insan için "şehvetine göre yaşayan vahşî hayvan" tabiri kullanılır. İnsan, aslında bir tür hayvan olduğu için, hayvan olduğunu yaşayışıyla ortaya çıkarmaktan çekinmemelidir. Böyle bir çekinme, yukarıda ifade edildiği gibi, insanın kendi kendisine karşı iki yüzlü davranmasıdır.

 

Laveyan Satanizm'in 21 düsturu yanılgısı []

Lavey'in Satanist İncil'de yazdığı söylenen 21 düstur vardır ve bu 21 kural özellikle internet ortamında oldukça yaygın bir şekilde dolaşır. Ne var ki Satanist İncil'de "21 kural" başlıklı herhangi bir yazı ya da kurallar bütünü yoktur. Laveyan Satanizm hayvanlara eziyet edilmesini hoş görmez.

sitemize 08.05.2008 16:11:24 tarihinden itibaren 144151 ziyaretçiziyaretçi girmiştir
Din
KUTLUYORUZ 2 YAŞINDAYIZ
Web Stats 99.6 RADYO ZEMZEM Winamp ile Dinle => Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=